PAGSASALIKSIK SA STEM CELL AT CLONING

Ang Simbahan ay buong tapang na ipinagtatanggol at pinangangalagaan ang buhay ng tao sa lahat ng pagkakataon. Ang turo ng Katolikong Simbahan tungkol sa mga mahihirap na talakayin tulad ng pagsasaliksik sa stem cell at cloning ay kailangang maunawaan upang kilanlin at igalang ang buhay ng tao. Maglaan ng panahon upang matutuhan ang mga makabagong kaugalian at ang katugunan ng Simbahan. Ang ating makataong kalikasan – na hinubog ng Diyos – ay nakatakda para sa naiibang paraan, sang-ayon sa mga kalagayan. Sa pagtuklas ng mas marami pang iba’t ibang mga paksa, mamumulat ang iyong mata sa mga turo ng Simbahan na tumutugma sa plano ng Diyos at sa pagkakalikha Niya sa mga tao.

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON