Pornography

Ang pornography ay pagsasamantala sa pangangatawan ng tao at pagtingin sa katawan bilang isang bagay lamang. Alam natin na ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang katawan ng tao ay kailangang igalang, dahil sa dignidad na ipinagkaloob ni Kristo sa bawa’t tao. Kailangan nating unawain ang kakila-kilabot na katotohanan sa pag-iral ng pornography sa kasalukuyang kultura, kaya’t nag-aalay tayo nang tulong sa mga nagdudusa sa ganitong pagkasagupa.

Kung ninanais mong malaman ang iba pang mga paraan ng pangangalaga sa karangalan ng katawan ng tao, o kung layunin mong makalaya sa iyong pagkasagupa sa pornography, maglaan ka ng panahon upang tuklasin ang mga kaalaman na ibinibigay ng Simbahang Katoliko. Pagpalain ka ng Diyos.

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON