HOMOSEKSWALIDAD

Ano ang turo ng Simbahang Katoliko tungkol sa pagkaakit sa sariling kasarian at sa paga-asawa ng parehong kasarian? Ang mga homosekswal ba ay tinatanggap sa Simbahang Katoliko?

May mga kalalakihan at kababaihan na may suliranin sa pagkaakit sa sariling kasarian ay naga-alinlangan kung may pag-asa pa silang matanggap o bumalik sa Simbahan. Ang kasagutan sa katanungang yaon ay ang malinaw na “oo”.

ANG SIMBAHAN AY NANDITO PARA TULUNGAN TAYONG LAHAT NA MAMUHAY SA LIWANAG NG KATOTOHANAN.

Read here what the Catholic Church says about homosexuals and homosexual inclinations. Ang Diyos ay tumatawag sa bawa’t isa sa atin, bakla man o hindi, sa kalinisan na naayon sa mga pangyayari sa buhay. Isang nakakatulong at mabisang ministeryo sa pagtulong sa mga may homoseksuwal na paniniwala ay ang Katapangan. Hinihimok namin kayo na humingi ng tulong sa may mga kapahintulutan sa Simbahang Katoliko na makakapagbigay sa inyo ng mga kaalaman kung saan may mga impormasyon na makakapagbigay linaw tungkol sa homosekswalidad na naaayon sa mga turo ng Simbahan.

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON