ANG MATUWID NA MGA KAUGALIAN

Ang pagpili sa matuwid na kaugalian sa ating makabagong lipunan ay lubhang nakakalito at may kahirapan. Sa dami ng mga tukso at makamundong impluensya na humahatak sa atin sa iba’t ibang direksiyon, at ang mga puwersa sa buhay na nagtataboy sa atin sa daang mas maginhawa, nakakalugod na malamang si Hesukristo, sa pamamagitan ng Kanyang Simbahan, ay pinagpala tayo ng malinaw na balangkas ng mabuting kaugalian na gagabay sa atin tungo sa maligaya at may kaganapang buhay.

GANAP NA PANGANGAHULUGAN

Isang ganap na pangangahulugan na ang ating Maykapal, na Siyang lumikha sa atin at hinubog tayo na gumawa sa tanging paraan, ang Siyang nakakaalam kung ano ang higit na makakabuti para atin. Mapapalad tayo sapagkat ipinagkalooban Niya tayo ng Simbahan at mga payo kung papaano mamuhay sa paraang magiging malaya at maligaya tayo. Sa pagbibigay sa atin ng mga alituntunin, binigyan tayo ni Kristo ng abilidad na maging malaya laban sa mga negatibong idudulot ng imoralidad at kasiphayuan, sapagka’t ang tunay na kalayaan ay nagpapahintulot sa atin na mamuhay ng ganap. Ang Simbahan ay hindi namimilit sa kahit sinupaman na paniwalaan ang kanyang mga itinuturo. Ang pananampalataya mismo ay kailangang maging malaya (CCC160). Bilang tulong sa paggabay sa atin upang ang piliin natin ay kung anong higit na makabubuti sa ating sarili, na naaayon sa plano Niya sa paglikha sa atin, ibinigay Niya sa atin ang Simbahan at ang lahat nang kanyang itinuturo tungkol sa matuwid na kaugalian.

Sa bahaging ito, matutuklasan mo ang maraming mga mahahalagang kaalaman na nagpapaliwanag tungkol sa mga itinuturo ng Simbahang Katoliko sa mga bagay ng etika at moralidad. Pag-isipan mong mabuti ang mga makatuwiran at magagandang katotohanang matutuklasan sa mga turo nang Simbahan na nauukol sa mga magagandang kapakanang moral sa ating kultura.

Pagwawakas sa Buhay ng Nahahapis na Matatanda o ng may Malubhang Karamdaman (“Euthanasia”)
ANG PAGPIGIL SA PAGDADALANTAO (“CONTRACEPTION”) AT MGA DROGA UPANG PIGILIN ANG KAKAYAHANG MAGKA-ANAK (“FERTILITY DRUGS”)
HOMOSEKSWALIDAD
PAGSASALIKSIK SA STEM CELL AT CLONING
PORNOGRAPHY

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON