MGA SAKRAMENTO

 

Ang mga sakramento ay “mabisang tanda ng grasya, itinatag ni Kristo at ipinagkatiwala sa Simbahan, na kung saan ang buhay na maka-Diyos ay ipinagkaloob sa atin” (CCC 1131). Sa ibang salita, ang sakramento ay banal at nakikitang sagisag na itinatag ni Hesus upang bigyan tayo ng biyaya, kaloob ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. (Tingnan din ang CCC 1084). Si Kristo ay naroon sa pagsisimula ng lahat ng sakramento, na Kanyang itinatag 2,000 taon na ang nakaraan. Si Kristo ay naroon din sa bawa’t pagdiriwang ng sakramento. Ang Simbahang Katoliko ay mayroon ng lahat ng pitong sakramentong itinatag ni Kristo, kabilang ang Pagbibinyag, Pagkukumpil, Eukaristiya, Kumpisal, Pagbabasbas sa Maysakit, Pagpapari at Pagkakasal.Ipinapaliwanag ng Katesismo ng Simbahang Katoliko (Cathechism of the Catholic Church) na ang “pitong sakramento ay umaakma sa lahat ng mahahalagang sandali ng buhay Kristiyano” (CCC 1210).

Mga Katanungan

Bakit ginagawa ng Simbahang Katoliko ang pagbibinyag ng sanggol?

Ang pagsasagawa ng Simbahan ng pagbibinyag ng sanggol ay nagbuhat sa kanyang mga aral tungkol sa kasalanang mana (kung ano mayroon tayo) at pagbibinyag (kung ano ang gagawin natin dito). Matapos magkasala sina Adan at Eba sa hardin, lahat ng tao ay isinisilang na may kasalanang mana dahil sa bumagsak na kalikasan ng tao. Sa pamamagitan ng biyaya ng Pagbibinyag, inaalis ng Diyos ang bahid o kasalanang mana at ginagawa tayong bahagi ng Kanyang pamilya at inaalok tayo ng buhay na walang handgun. Ang mga bata, na isinisilang na may bahid ng kasalanang mana, ay nangangailangan din ng Binyag, upang sila’y mapalaya sa pagka-alipin ng kasalanang mana at sila’y maging mga anak ng Diyos. Ayaw ng ating mapagmahal na Ama na kimkimin ang Kanyang pag-ibig at biyaya sa kaninuman, pati na ang mga bata. Ang kailangan lamang sa pagbibinyag ay kabukasan.
“Ang Simbahan at ang mga magulang ay magkakait sa bata ng walang katumbas na biyaya na maging anak ng Diyos kung hindi sila bibinyagan pagkatapos na sila’y ipanganak.” (CCC 1250).
Mayroon akong kaibigan na nagsasabing ang Pagbibinyag ay makasagisag na gawain at walang kinalaman sa kaligtasan. Paano ko sila masasagot?

Simple. Sa pagpapakita sa kanila kung ano ang sinasabi sa Bibiliya. Una, saanman sa Bibliya ay walang nasasaad na ang Pagbibinyag ay “makasagisag” na gawain lamang… wala ang talatang ito. Pangalawa, ating tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Pagbibinyag: “Ezek 36: 25-27, sabi rito, “Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, at kayo’y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan… bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu ay ipagkakaloob ko sa inyo… at ang aking espiritu ay ipagkakaloob ko sa inyo…” Dito, sa Lumang Tipan, mayroon na tayong paghahanda sa pagbibinyag sa Bagong Tipan. Ngayon, ating tingnan kung ang Bagong Tipan ay tumutugon sa ating binasa sa Ezekiel. Mga Gawa 2:38, “Magsisi, at magpabinyag kayong lahat sa ngalan ni Hesukristo para sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at kayo’y tatanggap ng biyaya ng Banal na Espiritu.” Inyong mapapansin na ditto ay walang simbolong pananalita… ito ay tunay! Sinasabi sa Aklat ng mga Gawa, “Magpabinyag kayo para sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan.” Sabi ni Ezekiel, “Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig at kayo’y magiging malinis sa inyong karumihan.” Sinasabi sa Aklat ng mga Gawa, “at kayo ay tatanggap ng biyaya ng Banal na Espiritu.” Sabi ni Ezekiel: “.. at ipagkakaloob ko sa inyo ang Aking Espiritu.” Nagsisimula na ba ninyong makita kung paano ang Diyos, sa Lumang Tipan, ay inihahanda Niya tayo para sa Kanyang ipagkakaloob sa Bagong Tipan? Mga Gawa 22:16- “At ngayon bakit kayo maghihintay? Bumangon at magpabinyag, at hugasan ang inyong mga kasalanan…” 1 Corinto 12:13- “Dahil sa isang Espiritu tayong lahat ay nabinyagan sa isang katawan…” Kaninong katawan ito? Ang Katawan ni Kristo. 1Pedro 3”21” Ang Pagbibinyag na tumutugon dito, ang magliligtas sa inyo…”

Ang Banal na Kasulatan ay hindi umaayon sa pagkaunawa ng mga hindi Katoliko na ang Pagbibinyag ay makasagisag. Ang Banal na Kasulatan ay tuwiran at napakalinaw na umaayon sa aral Katoliko na ang Pagbibinyag ay nagliligtas sa atin; na ang Pagbibinyag ay naglilinis sa ating mga kasalanan; at sa pamamagitan ng Pagbibinyag, ating tinatanggap ang Banal na Espiritu… tulad ng itinuturo ng Simbahang Katoliko!

11-baptism.mp3

Bakit ang mga Katoliko ay ikinukumpisal ang kanilang mga kasalanan sa pari, sa halip na diretsong tumungo sa Diyos?

Ang mabilis na kasagutan ay sa kadahilanang ito ang nais ng Diyos na ating gawin. Sa Santiago 5:16, Ang Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, ay iniuutos sa atin na “ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa isa’t- isa.” Bigyang pansin, na ang Banal na Kasulatan ay hindi sinabi na ikumpisal ninyo ang inyong mga kasalanan diretso sa Diyos at tanging sa Diyos lamang… sinasabi nito ikumpisal ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa’t-isa. Sa Mateo 9:6, sinasabi ni Hesus sa atin na binigyan Niya ng kapahintulutan sa mundo na magpatawad sa mga kasalanan. At sinabi rin sa Banal na Kasulatan , sa bersikulo 8, na ang kapahintulutang ito ay ipinagkaloob sa mga “kalalakihan” … marami. Sa Juan 20:21-23, ano ang unang sinabi ni Hesus sa kanyang mga disipulo noong gabi ng Kanyang pagkabuhay? Sinabi ni Hesus sa kanila, “Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano ako isinugo ng aking Ama, gayon din Ako sa inyo”. Paano isinugo ng Ama si Hesus? Ating natunghayan sa Mateo 9 na ang Ama ay isinugo si Hesus na may kapahintulutan na magpatawad ng mga kasalanan sa mundo. Ngayon, isinugo ni Hesus ang Kanyang mga disipulo tulad ng pag-sugo sa Kanya ng Ama… kaya, anong kapahintulutan ang ipadadala ni Hesus sa Kanyang mga disipulo? Ang kapahintulutan sa mundo na magpatawad ng mga kasalanan. At, kung hindi nila ito nakamit, sinasaad sa mga talata 22-23, “At nang sabihin Niya ito, hiningahan Niya sila, ‘Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu. Kung patatawarin nyo kung sinuman ang may kasalanan, sila’y napatawad na; kung sinuman ang hindi nyo pinatawad, ang kanilang mga kasalanan ay mananatili sa kanila.” Bakit bibigyan ni Hesus ng kapangyarihan ang mga Apostoles na magpatawad o panatilihin ang mga kasalanan kung hindi Niya inaasahan na ang mga tao ay mangungumpisal sa kanila? At paano sila makapapatawad o makapananatili ng mga kasalanan kung walang magungumpisal sa kanila? Ang Banal na Kasulatan ay sinasabi sa atin na ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa isa’t-isa. Sinasabi rin nito na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga lalaki sa mundo na magpatawad ng mga kasalanan. Tuwing ang mga Katoliko ay ikinukumpisal ang kanilang mga kasalanan sa pari, atin lamang sinusunod ang planong inilahad ni Hesukristo. Pinatatawad Niya ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pari… ito’y kapangyarihan ng Diyos, nguni’t ginamit Niya ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng ministeryo ng pari.

1-confession.mp3

More Questions

  • I have questions about the Sacrament of the Eucharist
  • I have questions about the Sacrament of Confession
  • I have questions about the Sacrament of Matrimony
  • I have questions about the Sacrament of Holy Orders
  • Explore our links and resources for more information about the Anointing of the Sick, Confirmation and the other sacraments.

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON